Sociale forhold

Sociale forhold

Ny opdatering fra DUKH om merudgifter

I guiden kan man læse om hvem der kan få hjælpen og hvor der skal søges om den, ligesom hvad er betingelserne for at kunne modtaget støtte for de nødvendige merudgifter der hyppigst er når man har et barn med specielle behov. De forskellige begreber som varig, nedsat funktionsevne, fysisk eller psykisk og indgribende samt blandt andet kronisk bliver gennemgået tydeligt i den netop opdaterede guide som DUKH har udsendt.

Hvordan man beregner ydelsen hjælper guiden også med at kunne forstå, hvor der også er et afsnit omkring minimumsgrænse. En udgift kan enten være løbende eller enkeltstående og her afdækker guiden også hvordan dette kan forstås.

Hvad kan der ydes hjælp til efter servicelovens § 41 - merudgifter til børn med specielle behov?

Her følger der en række eksempler på merudgifter, der kan ydes hjælp til efter § 41: Kost og diætpræparater,Medicin og særlige cremer og olier, Briller, Befordring (til f.eks. dagtilbud, uddannelse, fritidsaktiviteter, behandling og til besøg på sygehus), Drift af bil, Handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende, Ferie og fritidsaktiviteter, Beklædning og fodtøj, Vask og vaskemaskine, Bolig og boligskift samt Aflastning

Læs hele guiden her og lovgrundlaget kan finder her, der er grundlaget for at der er sket ændringer / forenklinger i fastsættelse af merudgifter til børn med specielle behov

Hvad beyder den nye lovændring?

Med den nye affattelse af servicelovens § 41, stk. 2 og 3, som ændres udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, således at de faste satser, som tilskuddet udbetales efter i henhold til gældende ret, afskaffes.

Det tidligere udmålingssystem med ottendedele af et standardbeløb er blevet afskaffet og, at udmålingen af ydelsen fremover sker ved, at der afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100 kr. i forhold til de sandsynliggjorte merudgifter. Minimumsgrænsen på 4.596 kr. årligt svarende til 383 kr. månedligt (2015-priser) foreslås bevaret. 

Der er nu blevet skabt en tættere sammenhæng mellem den udmålte ydelse og det konkrete behov for hjælp, idet omfanget af over- og underkompensation mindskes i forhold til det tidlgiere system. Da minimumsgrænsen bevares, vil forslaget ikke ændre på den økonomiske nedre grænse for, hvem der er berettiget til hjælp efter bestemmelsen. Den nye lovændring betyder også, at udmålingen af merudgiftsydelsen skal ske på grundlag af det konkrete behov for det enkelte barn. 

Endvidere vil der i bekendtgørelsen blive fastsat regler om, hvornår ydelsesmodtageren har ret til at få omberegnet et tidligere fastsat tilskud til dækning af merudgifter. Her tænkes på den situation, hvor de sandsynliggjorte merudgifter er steget, efter at kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet. Det vil i bekendtgørelsen blive fastsat, at uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens fastsættelse af den udbetalte hjælp, kan ydelsesmodtageren først forlange at få fastsat ydelsen på ny, når der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Såfremt kommunalbestyrelsen herefter finder grundlag for en ændret fastsættelse af den udbetalte hjælp, skal ændringen ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted.

Dermed kommer ydelsesmodtageren højst til at bære ekstra merudgifter et år, hvorefter der skal ydes hjælp med tilbagevirkende kraft. Men det vil kun ske i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke selv har ændret i løbet af året, f.eks. ved nye hjælpebehov. Er der derimod tale om, at merudgifterne skal sættes ned, er det kommunalbestyrelsen, der bærer risikoen, indtil den træffer en ny afgørelse om omberegning. Her vil kommunalbestyrelsen ikke kunne kræve tilbagebetaling til det tidspunkt, hvor faldet i merudgifterne blev konstateret.

Formålet med denne regel er at sikre, at det foreslåede udmålingssystem for merudgiftsydelsen ikke medfører væsentligt øget administration i kommunerne. Samtidig skal reglen også sikre, at ydelsesmodtagerne inden for en rimelig periode (et år fra seneste fastsættelse) kan forlange at få fastsat deres merudgiftsydelse på ny, hvis der sker stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter.

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search